Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Szkoła Podstawowa w Kowalinie

Informacje dotyczące dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalinie

Szkoła Podstawowa w Kowalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej.
 • Udostępnione materiały wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej.
 • Pliki cyfrowe typu PDF, nie odpowiadają zasadzie dostępności (powód: Nadmierne obciążenie podmiotu publicznego).
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marzenna Berdys - Pęzioł.
 • E-mail: spkowalin@gminakrasnik.pl
 • Telefon: 81 8251493

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowalinie
 • Adres: Kowalin 45,
  23-200 Kowalin
 • E-mail: spkowalin@gminakrasnik.pl
 • Telefon: 81 8251493

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Dojazd do szkoły i oddziału przedszkolnego

Szkoła usytuowana jest przy drodze krajowej nr 74.

Przy bramie wjazdowej do szkoły znajduje się przystanek autobusowy.

 

 1. Opis dostępności wejścia do budynku

Do budynku prowadzą dwa wejściagłówne wejście ewakuacyjne połączone z parkingiem, nie posiada rampy ani pochylni, drugie ewakuacyjne od strony drogi krajowej nr 74 posiada pochylnię i podjazd dla wózków inwalidzkich.

 

 1. Dostosowania korytarzy, schodów i wind.

Budynek szkoły posiada suterynę, parter i piętro.

Schody posiadają spoczniki.

Dla osób na wózku inwalidzkim dostępne są dwa  schodołazy gąsienicowe.

W budynku nie ma windy.

 

 1. Toalety

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

 

 1. Opis dostosowań np.: pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W szkole nie ma  platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

 

 1. Parking

Przy szkole są dwa parkingi.

Jeden od strony bramy wjazdowej przy drodze krajowej nr 74.

Drugi parking usytuowany jest w głębi placu szkolnego przy  głównym wejściu do budynku.

W pobliżu wejścia głównego znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

 1. Informacja o prawie wstępu z psem.

Nie ma ograniczeń wejścia osoby z psem przewodnikiem / asystującym.

 

 1. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W szkole nie ma możliwości obsługi osób słabosłyszących/ niesłyszących w języku migowym.